گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در دانشگاه خوارزمی / عکس : دامون پورنعمتی