دولت عراق باید برای مقابله با تهدیدات احتمالی آماده باشد