نگذاریم هنر ایرانی گرفتار سرنوشت « دریاچه ارومیه» شود