ایران گزارش امدادرسانی و جلوگیری عربستان را به مراجع ارسال می کند