امیر سیاری : کشتی مارشال بعد از پرداخت جریمه رها خواهد شد