هنوز پرانتزها زیاد است/بازرسی از تاسیسات هسته ای عجیب نیست