وزیر خارجه یمن: نیروهای مستقر در عدن، ویژه هستند نه ...