احتمال وجود آبهای زیرزمینی در عمق بیش از هزار متری در خراسان رضوی و جنوبی