بازیکنی که قرار بود دایی باشد با رسیدن یک پورشه نابود شد