در فصل بهار گزاره -برگ منتشر می شود.- تحقق می یابد؟