تهران به مدت ۱۰ روز بزرگ‌ترین نگارخانه جهان می‌شود