تدوین برنامه عملیاتی برای تقویت روابط عمومی ها ضروری است