فرماندار ماسال: امروز دشمنان نيز به اقتدار جمهوري اسلامي اعتراف مي كنند