افخم خواستار اقدام سازمان هاي بين المللي امداد رسان براي کمک به مجروحان يمن شد