ولایت پذیری تنها راه پیروزی در مقابل هجمه های دشمنان است