نگارش متن توافق نهایی، آهسته و پیوسته در حال پیشرفت است