البرز، رتبه ششم کشوری در حوزه نشر کتاب را به خود اختصاص داد