سرمربی بسکتبال مهرام:پیروزی برابر پتروشیمی بندر امام، کمک روحی بود