فرماندار:شهرستان شوش رتبه نخست کشور در پرداخت زکات را دارد