مقتدرانه از آب های سرزمینی و آزاد حراست و پاسداری می کنیم