انقلابي و اسلامي بودن، پايه و اساس كار در نيروي انتظامي است