تلاش های علمی شهید مطهری هیچ گاه او را از مبارزه غافل نکرد