آیت الله علم الهدی و ضیاء هاشمی مهمانان نخستين كنگره شهداي دانشجوي خراسان رضوي