نشست‌نقد کتاب«زمینه‌های‌اجتماعی انقلاب‌ ایران»توسط انجمن‌علوم‌سیاسی‌برگزار می‎شود