دوری از قدرت و ثروت، کار مردانی بزرگی مثل عباس شیبانی است/ چرا هیچوقت ملاقات‌های قالیباف با شیبانی ب