معاون اول رییس جمهوری از طرح نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی بازدید کرد