۵۰۰ تاکسی فرسوده از ناوگان حمل و نقل درون شهری بروجرد حذف می شود