وزیر نیرو : موضوع انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی در حال پیگیری است