فرماندار:آبادان تا پایان امسال به شهرستان سبز از نظر گازرسانی تبدیل می شود