تربیت دینی باید مهم ترین رکن برنامه های آموزش و پرورش قرار گیرد