معلمان در سنگر دانش از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند