هشدار افخم نسبت به وخیم تر شدن وضعیت انسانی در یمن