این گونه هر چقدر می خواهید برنج بخورید و چاق هم نشوید!