(تصاویر) جوانان لیبی؛ قربانیان جدید اعدام های داعش