گلوکز با فروکتوز چه تفاوتی دارد؟ چرا واکنش های افراد به مصرف غذای پرکالری متفاوت است؟