سامسونگ و سامسونت با همکاری یکدیگر ساک مسافرتی هوشمند تولید می‌کنند!