تمجید ایکر مقدس از جی جی: همه هم‌نسل‌های من دوست داشتند مثل او بشوند!