وزیر نیرو :مطالعات آبهای ژرف در استان های خراسان رضوی و جنوبی در حال انجام است