احزاب سیاسی انگلیس در انتخابات عمومی 2015 / نامزدها و قول ها