بیانیه سراسری معتکفان مساجد کشور/ درخواست از دولت و حمایت از یمن