مرحله نخست نظارت بر 150 هزار عنوان کتاب خارجی پایان یافت