تأیید معامله كاخ‌سفید با اعراب درباره توافق با ایران