نصب کنتورهوشمند آب اولویت مدیریت شاهرود/کمبود ۱۳۰لیتر آب در ثانیه