خداحافظی با نرخ بالای سود بانکی حساب های کوتاه مدت