گرایش های سیاسی نباید منجر به از بین بردن انسجام داخلی شود