تعریف و تمجید اولاند از جایگاه فرانسه در خاورمیانه