پست اینستاگرامی که احمد خمینی، فرزند سیدحسن خمینی از صفحه‌اش حذف کرد