آمدند تا بگویند رنج از دست دادنش را احساس کرده‌اند