وزیر نیرو: انتقال آب از 3 کشور مجاور به ایران در دستور کار