گستاخی غرب در مقابل ملت ایران، آغاز مجددغنی‌سازی را در پی دارد